Algemene Gebruiksvoorwaarden

Zankyou Ventures SL (hierna Zankyou) is eigenaar van de websites www.zankyou.com en www.zankyou.nl, evenals van de respectieve lokale domeinen in de andere landen waar het actief is. Zankyou brengt de volgende algemene informatie over de website onder uw aandacht:


a. Verantwoordelijke: Zankyou Ventures S.L.

b. Geregistreerd adres: C/ Pau Claris, 89, Bajos, 08010 Barcelona (Spanje).

c. Belasting identificatienummer (C.I.F.): B-85337053.

d. Aandelenkapitaal 148.104 euro.

e. Registratie Gegevens: geregistreerd in de Mercantile Registry of Madrid in nummer 25278 van het Registratieboek, Folio 93, Sectie 8, Pagina M-455103.

f. Contact e-mail: help@zankyou.com.

g. Telefoonnummer: 910059471

ARTIKEL 1 - DOELSTELLING

De huidige Algemene Voorwaarden (hierna "AV" genoemd) zijn bedoeld om de algemene voorwaarden voor de relatie tussen Gebruikers en Zankyou te bepalen. Deze AV kan, indien van toepassing, worden aangevuld met Bijzondere Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden tussen de AV en de Bijzondere Voorwaarden, zullen deze de overhand hebben.

Door op Registreren te klikken, geeft de Gebruiker aan dat hij / zij volledig bewust is van alle voorwaarden in dit contract en deze accepteert. Het niet accepteren van deze voorwaarden resulteert in een geweigerde toegang tot de Service van Zankyou.

ARTIKEL 2 - PLICHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID KLANTEN

1. Toegang tot de website is geheel vrijwillig en kent de bezoeker de status van gebruiker toe. De gebruiker aanvaardt vanaf het moment van toegang de inhoud Algemene Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud, net als het privacybeleid en, indien van toepassing, de bijzondere voorwaarden die bepaalde diensten kunnen reguleren.

2. Toegang tot bepaalde diensten en hulpmiddelen van Zankyou vereist de registratie van de gebruiker en de uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene (en bijzondere) voorwaarden, die zullen worden uitgevoerd via een registratieformulier. Hiertoe garandeert de gebruiker het volgende:

a. De waarheidsgetrouwheid van de verstrekte informatie over identiteit en e-mailadres en uw postadres dat zij op de registratieformulieren hebben gedeeld.

b. Verantwoordelijk te zijn voor incorrecte of onjuiste informatie die mogelijk schade aan Zankyou of derden kan toebrengen.

c. Verantwoordelijk te zijn voor het juist gebruiken van hun Wachtwoord voor hun Persoonlijke Pagina. Gebruikers dienen Zankyou onmiddellijk op controleerbare wijze in te lichten, wanneer het Wachtwoord is gestolen of verloren is geraakt, volledig de consequenties op zich nemend tot genoemde inlichting is gegeven. Eenmaal ingelicht, zal Zankyou een nieuw Wachtwoord toewijzen.

3. Het gebruik van de op deze website aangeboden diensten vereist dat de gebruiker minstens achttien (18) jaar oud is, voldoende capaciteit heeft om te contracteren en deze algemene gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard, evenals het privacybeleid en de bijzondere voorwaarden van de verschillende diensten die van toepassing zijn. Zo niet, wordt de gebruiker de toegang tot de website onthouden.

4. Gebruikers verbinden zich ertoe de Service te gebruiken in overeenstemming met deze AV, de wet, de goede moraal, algemeen aanvaarde goede gebruiken en de openbare orde. Gebruikers verbinden zich ertoe geen inhoud te publiceren die beledigend is of reclame maakt of die de van kracht zijnde wetten niet respecteert.

5. Gebruikers doen afstand van hun recht actie te ondernemen tegen Zankyou om hun imago, intellectuele eigendom of privé leven te verdedigen, naar aanleiding van gepubliceerde data op hun Zankyou Pagina.

6. De Gebruikers aanvaarden elk type conflict dat tussen hen ontstaat over de inhoud die ze publiceren op de Zankyou-website op te lossen, zonder tussenkomst van Zankyou.

7. Zankyou maakt gebruik van de diensten van Youtube, waarmee de gebruiker de algemene voorwaarden van Youtube accepteert (zie hier) en het privacybeleid van Google (zie hier).

ARTIKEL 3 - PRIVACY EN BESCHERMING PERSOONLIJKE GEGEVENS

PRIVACY EN BESCHERMING PERSOONLIJKE GEGEVENS

ARTIKEL 4 - INTELLECTUELE EIGENDOM

1. De teksten en/of grafische elementen die op de website vormen en verspreid worden, evenals de presentatie en montage ervan, zijn het exclusieve eigendom van Zankyou die de exploitatierechten van deze of overeenkomsten met derden bezit. In die zin vormen zij beschermde werken als zodanig door de gehele Spaanse en communautaire regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom, die ook voortvloeit uit de toepassing van de internationale verdragen die op dit gebied zijn ingeschreven.

2. Zankyou verleent geen licentie of toestemming voor enig gebruik van haar rechten op industriële en intellectuele eigendom of op enige andere eigendommen of rechten met betrekking tot haar website, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen met derden.

3. Gebruikers mogen de inhoud van de Site alleen reproduceren met als doelstelling opslaan, backup-kopie maken of kopie printen.

4. Afgezien van het bovenstaande, is elke reproductie of presentatie, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van deze website of van een van de elementen daarvan voor commerciële doeleinden of voor het gebruik buiten hier genoemde, niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zankyou.

5. De extractie van elementen van de Site is ook verboden, wat leidt tot schade van welke aard ook aan Zankyou, in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Wetgevend Besluit 1 / 1996, van 12 april, dat de Herwerkte Tekst van de Intellectuele Eigendomswet en Wet 5 / 1998 van 6 maart goedkeurt, over de integratie van Richtlijn 96/9/EG in de Spaanse wetgeving betreffende de Rechtsbescherming van Databanken.

6. De rechten die niet eerder uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden aan Zankyou of, indien toepasselijk, aan derden waarmee Zankyou samenwerkt.

7. Alle handelsnamen, handelsmerken of onderscheidende tekens, logo's, symbolen, gemengde merken, cijfers of namen die verschijnen op de Site zijn eigendom van Zankyou of Zankyou heeft hiervoor de overeenkomstige gebruikerslicenties.

8. De gebruiker verleent aan Zankyou, met betrekking tot de gepubliceerde inhoud, een wereldwijde autorisatie, die niet exclusief is tot het openbaar communiceren op de website en het, om technische behoeften van de dienst, transformeren of aanpassen gedurende de looptijd maximale validiteit zoals erkend in de wetgeving inzake intellectueel eigendom.

9. In het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat er een schending is geweest van zijn legitieme rechten op intellectueel eigendom, industrieel eigendom en / of imago door de weergave van bepaalde inhoud op de website, moet u deze omstandigheid melden aan het e-mailadres help@zankyou.com met vermelding van:

a. De persoonlijke gegevens van de belanghebbende van de rechten die mogelijk zijn geschonden. Als de claim wordt ingediend door een derde partij die niet de belanghebbende is, moet deze de vertegenwoordiging vermelden waarmee deze handelt.

b. Een beschrijving van de beveiligde inhoud en de locatie ervan op de website.

c. De tijdige accreditatie van de bovengenoemde intellectuele of industriële eigendomsrechten.

d. Een uitdrukkelijke verklaring waarin de belanghebbende partij verantwoordelijk is voor de juistheid van de informatie die in de kennisgeving wordt verstrekt.

ARTIKEL 5 - SLUITEN PERSOONLIJKE PAGINA

1. Zankyou heeft het recht om een Persoonlijke Pagina gedeeltelijk of geheel te sluiten, zonder voorafgaande waarschuwing, als de gebruiker de AV niet in acht neemt.

2. Zankyou behoudt zich het recht voor de persoonlijke pagina van het koppel dat gebruik maakt van de bruiloft website, 12 maanden na datum van registratie te sluiten, mits het totaalbedrag op de cadeaulijst is overgemaakt naar het koppel en de termijn van alle services zijn verlopen.

ARTIKEL 6 - UITSLUITING GARANTIE EN VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. Zankyou biedt geregistreerde gebruikers de mogelijkheid om afbeeldingen, video's en opmerkingen in te voeren, evenals beoordelingen over gepubliceerde services. De gepubliceerde inhoud wordt uitgewerkt door gebruikers of door Zankyou met behulp van hun eigen of externe bronnen. Zankyou garandeert in geen enkel geval de juistheid van de kenmerken met betrekking tot de inhoud en diensten gepubliceerd en is uitdrukkelijk vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit het ontbreken of fouten in de beschrijving en kenmerken van de gepubliceerde inhoud. Zankyou beoordeelt periodiek de inhoud van de website, maar kan al deze informatie niet verifiëren, en kan daarom geen verantwoordelijkheid voor de inhoud kan nemen.

2. Zankyou biedt de gebruiker links naar andere websites die beheerd en gecontroleerd worden door derden, met als exclusieve functie om gebruikers te voorzien van informatie, inhoud en diensten op internet. Zankyou brengt de inhoud, diensten en informatie die beschikbaar is op deze gelinkte websites niet op de markt, noch dirigeert zij deze, noch bezit zij deze, en keurt zij deze noch goed. Zankyou valideert of controleert op welke manier dan ook niet de inhoud, services en materiaal van welke aard dan ook in die sites. De gebruiker heeft dan ook uitsluitend en de volledige verantwoordelijkheid om deze te bezoeken.

3. Indien er, naar het oordeel van Zankyou, een actie door een gebruiker wordt ondernomen om de gemiddelde waarden van gepubliceerde reviews over een dienst of bedrijf te wijzigen of frauduleus te beïnvloeden, kan dit leiden tot opschorting of intrekking van toegang door de gebruiker en de verwijdering van die gepubliceerde inhoud.

4. Zankyou behoudt zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie en configuratie van de website te wijzigen, evenals deze algemene gebruiksvoorwaarden of de specifieke voorwaarden die het gebruik van bepaalde diensten regelen.

5. Zankyou is verplicht om er alles te doen wat materieel mogelijk is, om ervoor te zorgen dat de Service 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is; Gebruikers erkennen uitdrukkelijk dat genoemde universele toegang onmogelijk is te garanderen. Zankyou is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid - in de meest ruime zin van het woord toegestaan door de wetgeving van toepassing - voor schade van iedere aard die kan ontstaan door gebrek aan beschikbaarheid of continuïteit van de werking van de Service, alsmede voor eventuele fouten in de toegang tot de verschillende pagina's op de website.

6. Zankyou behoudt het recht de Service te onderbreken in het geval van onderhoud of upgrade van de Service.

7. Zankyou behoudt het recht zaken van de Persoonlijke Pagina te verwijderen welke aanstootgevend worden gevonden of wanneer er redenen zijn om te twijfelen aan de legaliteit.

8. Zankyou is in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud van de persoonlijke bruiloft websites of bedrijfspagina´s. Zankyou is niet verplicht de inhoud op de Persoonlijke Pagina's te monitoren.

9. Behalve in de gevallen die uitdrukkelijk worden beschreven in het AV, is Zankyou niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit het gebrek aan nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid of die het gevolg zijn van fouten of weglatingen die kunnen lijden de informatie en diensten op de website of in de persoonlijke pagina's.

10. Zankyou is in geen enkel geval aansprakelijk voor, noch heeft zij verplichtingen naar de partners of familieleden van de gebruikers niet besproken in dit Contract.

ARTIKEL 7 - WET VAN TOEPASSING EN JURISDICTIE

Op de betrekkingen tussen verschillende partijen is uitsluitend het Spaanse recht van toepassing. Deze AV is gecontroleerd door en geïnterpreteerd overeenkomstig met de Spaanse wetgeving.

In het geval van moeilijkheden bij het toepassen van deze AV, stemmen de partijen in een oplossing te zoeken op vriendschappelijke basis voordat eventuele juridische stappen worden ondernomen. De oplossing van geschillen tussen partijen valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Barcelona.

ARTIKEL 8 - DIVERSE BEPALINGEN

1. Indien één of meerdere clausules in deze AV op enig moment in zijn geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig verklaard worden, dan treft nietigheid of ongeldigheid alleen deze bepaling, of het gedeelte van de bepaling welke nietig danwel ongeldig verklaard is. Het overige in deze AV blijft volledig van toepassing, waarbij het nietige, dan wel ongeldige gedeelte, wordt uitgesloten.

2. Alle kennisgevingen, verzoeken, verzoeken en andere mededelingen die door de partijen met betrekking tot deze AV moeten worden gedaan worden beschouwd als geldig als ze via de post of e-mail worden ontvangen op het postadres / e-mail adres van de tegenpartij, of op een ander door beide partijen overeengekomen e-mail adres of postadres.

ARTIKEL 9 - CADEAULIJST SERVICES

Bijzondere voorwaarden voor de bruiloft cadeaulijst

ARTIKEL 10 - VOORWAARDEN VAN DE LOTERIJ

Algemene voorwaarden van de Zankyou Loterij

ARTIKEL 11 - GEBRUIKSVOORWAARDEN SERVICE PAPER STUDIO BY ZANKYOU

11.1 OBJECT

Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de dienst Paper Studio by Zankyou. Paper Studio by Zankyou is een uitgebreide service voor het ontwerpen, personaliseren en printen van briefpapier voor bruiloften en andere evenementen die Zankyou beschikbaar stelt aan haar Gebruikers op https://paper.zankyou.nl.

11.2 Ondertekening van contract en bestelproces

1 - Bestelling in de webshop is gemaakt door middel van een Gebruiker account. Met de eerste bestelling kan de Gebruiker de toegangsgegevens van het klantenaccount specificeren. In het klantenaccount (¨Mijn Account¨) kan de Gebruiker de profielgegevens herstellen en informatie vinden die zijn opgeslagen over de bestellingen.

2 - Via "Favorieten" kan de Gebruiker een individuele selectie van producten opslaan en later eenvoudig terugvinden. De Gebruiker kan ook voltooide bestellingen zien in zijn klantenaccount.

3 - De producten die zijn gepubliceerd in onze webshop, vormen geen bindend aanbod voor het overeenkomstige product. De Gebruiker kan de producten vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en producten bekijken en aanpassen, zonder dat er een bindende bestelling wordt geplaatst. Het bindende contract wordt ondertekend wanneer er wordt geklikt op de knop ¨Kopen¨. Vanaf dat moment maken de algemene voorwaarden deel uit van het contract en zijn deze van toepassing.

Als u het afdrukken goedkeurt, hoewel de bestanden niet aan onze technische afdruk specificaties voldoen, dan neemt u het risico van een defect in de afgedrukte producten.

4 - Wij controleren het uiteindelijke drukontwerp niet op spellings- en/of compositie fouten, kleurproductie of naleving van de maximale kleurtoepassing van 300%. Ook controleren we de positie van afbeeldings- en tekstbestanden niet, omdat creatieve overwegingen mogelijk op de voorgrond staan.

5 - Afdrukopdrachten worden uiterlijk één week na de start van het contract verzonden. Zo niet, dan is artikel 4 van toepassing. Wij verstrekken geen gegevens of andere tussenproducten die zijn verstrekt of verkregen als onderdeel van onze dienstverlening.

6 - Na het afsluiten van het contract heeft de Gebruiker geen recht op het wijzigen van de gegevens betreft de bestelling. Ieder wijzigingsverzoek is een directe annulering van de vorige bestelling en tegelijkertijd een nieuwe bestelling voor de productie en levering van de aangepaste versie van het drukwerk. De webshop en drukpers hebben het recht om de wijziging te weigeren. Als de webshop en drukpers het wijzigingsverzoek accepteren, kunnen er extra kosten voor de Gebruiker ontstaan.

11.3 Intrekking van het contract, beëindiging van het contract en blokkering van de klantaccount

1 - Een gratis annulering van een bestelling door de Gebruiker is alleen mogelijk totdat de orderbevestiging per e-mail is verzonden (contractafsluiting). Tot onze goedkeuring voor het afdrukken, wordt de bovengenoemde compensatiebetaling toegepast voor een bedrag van 2% van het overeengekomen orderbedrag, met een minimum van 10,00 € plus btw. Na de goedkeuring voor het afrukken is het huidige productieproces onomkeerbaar, dus moet de geleverde service worden gecompenseerd met een bedrag van 97% van de som van de bestelling, plus de reeds geleverde diensten. Het staat de opdrachtgever vrij te bewijzen dat de aannemer in dit specifieke geval geen kosten of schade heeft opgelopen. In individuele gevallen heeft de webshop ook het recht om aan te tonen dat een hogere vergoeding passend is.

2 - Door de bindende annuleringsverklaring in te dienen, stemt de Gebruiker toe met de verwijdering van de goederen in het productieproces. Er zijn geen kosten voor verwijdering. De webshop is derhalve niet verplicht de goederen na annulering / beëindiging te retourneren.

3 - Wij behouden ons het recht om het contract te beëindigen als er ondanks een herinnering vertraging is bij het indienen van printbestanden, u ondanks een herinnering in gebreke bent of blijft met betalen en/of als er een redelijk vermoeden bestaat dat de printgegevens of het drukwerk verboden inhoud bevatten. In dit geval verbindt de Gebruiker zich ertoe om een schadevergoeding te betalen van 2% van de overeengekomen orderwaarde, met een minimum van 10,00 € plus btw. Elke speciale service moet worden betaald door de Gebruiker. Het staat de opdrachtgever vrij te bewijzen dat de aannemer in dit specifieke geval geen kosten of schade heeft opgelopen. In individuele gevallen heeft de contractant ook het recht om aan te tonen dat een hogere vergoeding passend is.

4 - We behouden ons het recht om een klanten account permanent te blokkeren als er redelijke gronden bestaan om te vermoeden dat de bestanden of gedrukte producten verboden inhoud bevat.

5 - Bij het indienen van een beëdigde verklaring of het openen van de insolventieprocedure van de Gebruiker , heeft de webshop het recht om de contractuele relatie zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

11.4 Prijzen en verzending

1 - Alle prijzen op onze website zijn inclusief de toepasselijke omzetbelasting.

2 - De bijbehorende verzendkosten worden op de bestelbon aan de Gebruiker aangegeven en in rekening gebracht, tenzij de Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Er wordt verwezen naar § 11.

3 - De verzending van de goederen is per post. Ophalen in een fysieke winkel is niet mogelijk.

4 - Als u een consument bent, is het risico van onopzettelijk verlies en beschadiging van de goederen tijdens verzending niet voor u totdat de goederen zijn afgeleverd.

5 - Als u ondernemer bent, wordt het risico op onopzettelijk verlies en beschadiging aan u overgedragen zodra we de goederen hebben geleverd, of zodra het item is afgeleverd aan de persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Als de aankoop een commerciële transactie is voor beide partijen, zijn de inspectie- en kennisgevingsverplichtingen in § 377 HGB (Duitse handelswetgeving) van toepassing.

6 In geval van herroeping draagt de Gebruiker de directe kosten van de retourzending.

11.5 Bezorgtijden

De door Zankyou aangegeven levertijden worden berekend vanaf de datum van bevestiging van onze bestelling, na betaling van de verstrekte aankoopprijs. Als voor de respectieve goederen in onze webshop geen andere levertijd wordt aangegeven, komt dit overeen met een productietijd van 2-3 dagen plus de levertijd. Als een product niet langer permanent beschikbaar is, informeren we u onmiddellijk, in dit geval wordt er geen contract afgesloten. In geval van tijdelijke onbeschikbaarheid zullen wij u ook onmiddellijk informeren.

11.6 Afdrukgegevens en auteursrechten

1 - De bijbehorende bestandsspecificaties zijn te vinden in onze FAQ, die een integraal onderdeel van het contract vormen. U moet ervoor zorgen dat de verzonden bestanden voldoen aan onze bestandsspecificaties en deze zorgvuldig controleren voordat u ze verzendt. We zullen de bestanden niet beoordelen. De bestanden worden uitsluitend verzonden in de daarin gespecificeerde formaten. We kunnen geen foutloze afdrukken garanderen in het geval van verschillende bestandsindelingen of andere speciale functies. Het risico van fouten in afgedrukte producten als gevolg van defecte bestanden of onvoldoende resolutie van afbeeldingsbestanden wordt uitsluitend door de Gebruiker aanvaard. De Gebruiker neemt het risico van bestandsconversies en bijbehorende fouten op zich. Eventuele extra kosten zijn voor de rekening van de Gebruiker.

2 - Door ons de bestanden te sturen, garandeert u dat deze en de printbestanden en de daaruit geproduceerde printproducten niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen en dat de rechten en claims van derden niet worden geschonden. U garandeert in het bijzonder dat de gedrukte gegevens geen inbreuk maken op auteursrechten en/of geen seksistische, pornografische, lasterlijke, racistische of andere immorele inhoud bevatten en dat de gedrukte producten daarom niet worden beïnvloed.

11.7 Klachten / claims

1 - Als het aangekochte product defect is, worden de garantierechten beheerst door de wettelijke bepalingen van de verkoopwet (art. 433 ev van het Duitse burgerlijk wetboek).

2 - Er is geen vervangende levering en / of accreditatie van gedrukte producten en diensten die zijn opgetreden vanwege de eigen schuld van de Gebruiker (bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot: de door de Gebruiker ontworpen kaart bevat spelling- en / of typfouten, bijvoorbeeld door het invoegen van inhoud via het kopiëren en plakken van het klembord).

3 - Geen vervangende levering en / of accreditatie van gedrukte producten en diensten die zijn uitgegeven op basis van klantgoedkeuring voor afdrukken na ontvangst van het proefblad / weergave van de afdruk door de verkoper.

4 - Geen vervangende levering en / of accreditatie van gedrukte producten en diensten die de volgende afwijkingen bevatten:

  • Vanwege de mogelijke kleurverschillen tussen het item dat op een computerscherm wordt weergegeven en de kaarten die op papier zijn afgedrukt.
  • Afwijkingen tussen de voorbeeldkaart en de volgende bestelling. Voorbeeldkaart bestellingen dienen niet als referentie voor volgende bestellingen.
  • Lichte kleurafwijkingen in vergelijking met een vorige bestelling.
  • Lichte kleurvariaties tussen twee of meer bestellingen.
  • Kleine kleurvariaties tussen afzonderlijke bladen binnen een bestelling.
  • Lichte kleurvariaties tussen de binnen- en buitenkant.
  • Kleine afwijking (tot 2 mm) van de gedeeltelijke afwerking van de glansplaten. Ciseleren op glanzende folie en verfijnen van het metalen oppervlak van het printmotief.
  • Kleine snij- en vouwtoleranties (= kleine afwijkingen tussen het afdrukvoorbeeld en het uiteindelijke formaat met betrekking tot de snij- en / of vouwlimieten).
  • Algemene afwijkingen die van nature kunnen optreden als gevolg van het printproces bij digitaal printen (zie punt 8).
  • Spelling- en / of typfouten in de voorbeeldteksten.

11.8. Digitaal printen / digitale offset via INDIGO

1 - Proefkaart bestellingen dienen niet als referentie voor volgende bestellingen en kunnen kleurafwijkingen niet voorkomen.

2 - Variatie van kleuren van halftonen / gemengde kleuren.

De kleuren worden gemengd van 4 CMYK-drukkleuren (cyaan, magenta, geel, zwart) en afgedrukt. Deze fragmentatie kan kleurafwijkingen veroorzaken en onnauwkeurigheden in de weergave van kleuren vastleggen. Dit kan leiden tot ongewenste afdruk resultaten, vooral met kleine lettertypen en fijne kleurlijnen.

3 - Gegevenslevering en kleurbeheer:

Logo's, persoonlijke afbeeldingen, foto's, etc worden idealiter gebruikt in CMYK-afdrukkleuren (cyaan, magenta, geel, zwart) en met een resolutie van ten minste 300 dpi in afdrukformaat. Aangezien de gemeenschappelijke RGB-kleurruimte een groter aantal kleuren bevat dat kan worden weergegeven dan CMYK, kunnen kleurveranderingen en kleur vervalsingen optreden bij het converteren naar CMYK tijdens het afdrukken.

4 - Fijne details:

Om fysieke redenen kunnen afdrukpatronen die zeer fijne details bevatten onder een bepaalde lijnbreedte niet identiek worden gereproduceerd. De conversie is afhankelijk van het gebruikte papiertype en de reden voor het afdrukken. Gestructureerd papier is gevoeliger en minder geschikt voor de kleinste details.

5 - Gegevensverwerking

"De webshop behoudt zich het recht voor om correcties in het afdrukbestand aan te brengen om een optimaal drukresultaat te bereiken. In geval van kleine wijzigingen wordt de Gebruiker niet geraadpleegd. Als algemene regel wordt echter met de Gebruiker contact opgenomen via een test op het scherm met een goedkeuringsverzoek."

6 - Afwerking door digitaal printen:

De verkoper biedt uitsluitend op de buitenste pagina´s verfijningen aan. Binnenin zijn verfijningen mogelijk vanwege technische vereisten, maar ze vereisen extra kosten. Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie.

7 - Verfijningen door lasersnijden

De hoogwaardige glaslaser zorgt voor de beste sneden, contouren en gravures. Wanneer de laser wordt gebruikt, kunnen aan de randen van de snede zogenaamde stofvlekken (lichte bruine verkleuring) verschijnen. Dit kan niet worden vermeden in het productieproces en varieert afhankelijk van het type papier en de toepassing van inkt.

8 - Afwijkingen door productie:

Wanneer u het afdrukproces verwerkt, kunt u het vel in de stapel laten afdrukken vanaf de bovenkant van het vel dat al is afgedrukt tot de achterkant van het vel erboven. Dit kan ook worden gedaan tijdens verzending onder hogere druk (pakketstapel). Daarom is een lichte vervuiling van de afgedrukte afbeelding mogelijk.

11.9 Garanties

1 - De contractant is aansprakelijk voor materiële gebreken in overeenstemming met toepasselijke wettelijk betalingen, in het bijzonder de artikelen 434 en volgende van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB).

2 - Voor ondernemers is de garantieperiode voor door de aannemer geleverde artikelen 12 maanden. Korte of buitensporige leveringen tot 5% van de bestelhoeveelheid vormen geen gebrek.

3 - Met uitzondering van claims die voortvloeien uit opzettelijke handelingen, zullen de claims van de Gebruiker voor garantie en schadevergoeding worden voorgeschreven een jaar na acceptatie. Dit is niet van toepassing als de contractant frauduleus handelt.

4 - Er is slechts één aanvullende garantie voor de door de aannemer geleverde goederen indien dit uitdrukkelijk is aangegeven in de orderbevestiging voor het overeenkomstige artikel.

11.10 Verantwoordelijkheden

1 - Schadeclaims van de Gebruiker zijn uitgesloten. Claims voor schade van de Gebruiker als gevolg van letsel aan het leven, fysieke integriteit of gezondheid of schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), evenals aansprakelijkheid voor andere schade op basis van een schending zijn uitgesloten. Opzettelijke of grove nalatigheid van verplichtingen door Zankyou, zijn wettelijke vertegenwoordigers of uitvoerende medewerkers. De belangrijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.

2 - In geval van schending van de essentiële contractuele verplichtingen, is de contractant alleen aansprakelijk voor de voorzienbare schade die typerend is voor het contract als deze is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, tenzij het de claims van de Gebruiker zijn voor schade als gevolg van letsel aan het leven, de lichamelijke integriteit of gezondheid.

3 - De beperkingen uit onderdeel 1 en 2 zijn ook van toepassing op wettelijke vertegenwoordigers en indirecte agenten van Zankyou als claims rechtstreeks tegen hen worden ingediend.

11.11 Herroepingsrecht

1 - Aan het einde van een transactie op afstand hebben consumenten meestal een wettelijk herroepingsrecht, waarover de leverancier hen vervolgens informeert in overeenstemming met het juridische model.

U heeft het recht om dit contract zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen te herroepen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u uw beslissing om het contract op te zeggen meedelen (Zankyou Ventures SL, C/ Pau Claris, 89, Bajos, 08010 Barcelona, e-mail: help@zankyou.com, tel: (+31) 762 010 004) door een duidelijke verklaring (bijv. brief, fax of e-mail verzonden per post). U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor intrekking gebruiken. Dit is echter niet verplicht.

Er is geen recht op annulering op producten die voor de Gebruiker op een 100% gepersonaliseerde manier zijn gemaakt en waarvan de productie expliciet voor hen is gemaakt of die duidelijk zijn aangepast aan persoonlijke behoeften. In het algemeen geldt dit voor de producten die wij aanbieden.

2 - Ondernemers of bedrijven krijgen geen recht op vrijwillige intrekking.

Om aan de herroepingsperiode te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingsperiode afloopt.

Als u deze Overeenkomst intrekt, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop wij een kennisgeving van uw intrekking van deze Overeenkomst ontvangen, terugbetalen voor alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten ( behalve de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaard leveringsmethode die door ons wordt aangeboden). We zullen hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u in de oorspronkelijke transactie voor dergelijke terugbetaling hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen en in geen geval worden u voor dergelijke terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst van toepassing is.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de intrekking van dit contract op de hoogte brengt. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen.

U bent alleen verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen als het te wijten is aan een onjuiste behandeling van hun goederen en functionaliteiten.