Algemene Gebruiksvoorwaarden

Zankyou Ventures SL (hierna Zankyou) is eigenaar van de websites www.zankyou.com en www.zankyou.nl, evenals van de respectieve lokale domeinen in de andere landen waar het actief is. Zankyou brengt de volgende algemene informatie over de website onder uw aandacht:

a. Verantwoordelijke: Zankyou Ventures S.L.

b. Geregistreerd adres: Camino Fuente de la Mora 9, 2ª planta, 28050-Madrid (Spanje).

c. Belasting identificatienummer (C.I.F.): B-85337053.

d. Aandelenkapitaal 148.104 euro.

e. Registratie Gegevens: geregistreerd in de Mercantile Registry of Madrid in nummer 25278 van het Registratieboek, Folio 93, Sectie 8, Pagina M-455103.

f. Contact e-mail: help@zankyou.com.

g. Telefoonnummer: 910059471

ARTIKEL 1 - DOELSTELLING

De huidige Algemene Voorwaarden (hierna "AV" genoemd) zijn bedoeld om de algemene voorwaarden voor de relatie tussen Gebruikers en Zankyou te bepalen. Deze AV kan, indien van toepassing, worden aangevuld met Bijzondere Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden tussen de AV en de Bijzondere Voorwaarden, zullen deze de overhand hebben.

Door op Registreren te klikken, geeft de Gebruiker aan dat hij / zij volledig bewust is van alle voorwaarden in dit contract en deze accepteert. Het niet accepteren van deze voorwaarden resulteert in een geweigerde toegang tot de Service van Zankyou.

ARTIKEL 2 - PLICHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID KLANTEN

1. Toegang tot de website is geheel vrijwillig en kent de bezoeker de status van gebruiker toe. De gebruiker aanvaardt vanaf het moment van toegang de inhoud Algemene Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud, net als het privacybeleid en, indien van toepassing, de bijzondere voorwaarden die bepaalde diensten kunnen reguleren.

2. Toegang tot bepaalde diensten en hulpmiddelen van Zankyou vereist de registratie van de gebruiker en de uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene (en bijzondere) voorwaarden, die zullen worden uitgevoerd via een registratieformulier. Hiertoe garandeert de gebruiker het volgende:


a. De waarheidsgetrouwheid van de verstrekte informatie over identiteit en e-mailadres en uw postadres dat zij op de registratieformulieren hebben gedeeld.

b. Verantwoordelijk te zijn voor incorrecte of onjuiste informatie die mogelijk schade aan Zankyou of derden kan toebrengen.

c. Verantwoordelijk te zijn voor het juist gebruiken van hun Wachtwoord voor hun Persoonlijke Pagina. Gebruikers dienen Zankyou onmiddellijk op controleerbare wijze in te lichten, wanneer het Wachtwoord is gestolen of verloren is geraakt, volledig de consequenties op zich nemend tot genoemde inlichting is gegeven. Eenmaal ingelicht, zal Zankyou een nieuw Wachtwoord toewijzen.

3. Het gebruik van de op deze website aangeboden diensten vereist dat de gebruiker minstens achttien (18) jaar oud is, voldoende capaciteit heeft om te contracteren en deze algemene gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard, evenals het privacybeleid en de bijzondere voorwaarden van de verschillende diensten die van toepassing zijn. Zo niet, wordt de gebruiker de toegang tot de website onthouden.

4. Gebruikers verbinden zich ertoe de Service te gebruiken in overeenstemming met deze AV, de wet, de goede moraal, algemeen aanvaarde goede gebruiken en de openbare orde. Gebruikers verbinden zich ertoe geen inhoud te publiceren die beledigend is of reclame maakt of die de van kracht zijnde wetten niet respecteert.

5. Gebruikers doen afstand van hun recht actie te ondernemen tegen Zankyou om hun imago, intellectuele eigendom of privé leven te verdedigen, naar aanleiding van gepubliceerde data op hun Zankyou Pagina.

6. De Gebruikers aanvaarden elk type conflict dat tussen hen ontstaat over de inhoud die ze publiceren op de Zankyou-website op te lossen, zonder tussenkomst van Zankyou.

ARTIKEL 3 - PRIVACY EN BESCHERMING PERSOONLIJKE GEGEVENS

PRIVACY EN BESCHERMING PERSOONLIJKE GEGEVENS

ARTIKEL 4 - INTELLECTUELE EIGENDOM

1. De teksten en/of grafische elementen die op de website vormen en verspreid worden, evenals de presentatie en montage ervan, zijn het exclusieve eigendom van Zankyou die de exploitatierechten van deze of overeenkomsten met derden bezit. In die zin vormen zij beschermde werken als zodanig door de gehele Spaanse en communautaire regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom, die ook voortvloeit uit de toepassing van de internationale verdragen die op dit gebied zijn ingeschreven.

2. Zankyou verleent geen licentie of toestemming voor enig gebruik van haar rechten op industriële en intellectuele eigendom of op enige andere eigendommen of rechten met betrekking tot haar website, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen met derden.

3. Gebruikers mogen de inhoud van de Site alleen reproduceren met als doelstelling opslaan, backup-kopie maken of kopie printen.

4. Afgezien van het bovenstaande, is elke reproductie of presentatie, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van deze website of van een van de elementen daarvan voor commerciële doeleinden of voor het gebruik buiten hier genoemde, niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zankyou.

5. De extractie van elementen van de Site is ook verboden, wat leidt tot schade van welke aard ook aan Zankyou, in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Wetgevend Besluit 1 / 1996, van 12 april, dat de Herwerkte Tekst van de Intellectuele Eigendomswet en Wet 5 / 1998 van 6 maart goedkeurt, over de integratie van Richtlijn 96/9/EG in de Spaanse wetgeving betreffende de Rechtsbescherming van Databanken.

6. De rechten die niet eerder uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden aan Zankyou of, indien toepasselijk, aan derden waarmee Zankyou samenwerkt.

7. Alle handelsnamen, handelsmerken of onderscheidende tekens, logo's, symbolen, gemengde merken, cijfers of namen die verschijnen op de Site zijn eigendom van Zankyou of Zankyou heeft hiervoor de overeenkomstige gebruikerslicenties.

8. De gebruiker verleent aan Zankyou, met betrekking tot de gepubliceerde inhoud, een wereldwijde autorisatie, die niet exclusief is tot het openbaar communiceren op de website en het, om technische behoeften van de dienst, transformeren of aanpassen gedurende de looptijd maximale validiteit zoals erkend in de wetgeving inzake intellectueel eigendom.

9. In het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat er een schending is geweest van zijn legitieme rechten op intellectueel eigendom, industrieel eigendom en / of imago door de weergave van bepaalde inhoud op de website, moet u deze omstandigheid melden aan het e-mailadres help@zankyou.com met vermelding van:

a. De persoonlijke gegevens van de belanghebbende van de rechten die mogelijk zijn geschonden. Als de claim wordt ingediend door een derde partij die niet de belanghebbende is, moet deze de vertegenwoordiging vermelden waarmee deze handelt.

b. Een beschrijving van de beveiligde inhoud en de locatie ervan op de website.

c. De tijdige accreditatie van de bovengenoemde intellectuele of industriële eigendomsrechten.


d. Een uitdrukkelijke verklaring waarin de belanghebbende partij verantwoordelijk is voor de juistheid van de informatie die in de kennisgeving wordt verstrekt.

ARTIKEL 5 - SLUITEN PERSOONLIJKE PAGINA

1. Zankyou heeft het recht om een Persoonlijke Pagina gedeeltelijk of geheel te sluiten, zonder voorafgaande waarschuwing, als de gebruiker de AV niet in acht neemt.

2. Zankyou behoudt zich het recht voor de persoonlijke pagina van het koppel dat gebruik maakt van de bruiloft website, 12 maanden na datum van registratie te sluiten, mits het totaalbedrag op de cadeaulijst is overgemaakt naar het koppel en de termijn van alle services zijn verlopen.

ARTIKEL 6 - UITSLUITING GARANTIE EN VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. Zankyou biedt geregistreerde gebruikers de mogelijkheid om afbeeldingen, video's en opmerkingen in te voeren, evenals beoordelingen over gepubliceerde services. De gepubliceerde inhoud wordt uitgewerkt door gebruikers of door Zankyou met behulp van hun eigen of externe bronnen. Zankyou garandeert in geen enkel geval de juistheid van de kenmerken met betrekking tot de inhoud en diensten gepubliceerd en is uitdrukkelijk vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit het ontbreken of fouten in de beschrijving en kenmerken van de gepubliceerde inhoud. Zankyou beoordeelt periodiek de inhoud van de website, maar kan al deze informatie niet verifiëren, en kan daarom geen verantwoordelijkheid voor de inhoud kan nemen.

2. Zankyou biedt de gebruiker links naar andere websites die beheerd en gecontroleerd worden door derden, met als exclusieve functie om gebruikers te voorzien van informatie, inhoud en diensten op internet. Zankyou brengt de inhoud, diensten en informatie die beschikbaar is op deze gelinkte websites niet op de markt, noch dirigeert zij deze, noch bezit zij deze, en keurt zij deze noch goed. Zankyou valideert of controleert op welke manier dan ook niet de inhoud, services en materiaal van welke aard dan ook in die sites. De gebruiker heeft dan ook uitsluitend en de volledige verantwoordelijkheid om deze te bezoeken.

3. Indien er, naar het oordeel van Zankyou, een actie door een gebruiker wordt ondernomen om de gemiddelde waarden van gepubliceerde reviews over een dienst of bedrijf te wijzigen of frauduleus te beïnvloeden, kan dit leiden tot opschorting of intrekking van toegang door de gebruiker en de verwijdering van die gepubliceerde inhoud.

4. Zankyou behoudt zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie en configuratie van de website te wijzigen, evenals deze algemene gebruiksvoorwaarden of de specifieke voorwaarden die het gebruik van bepaalde diensten regelen.

5. Zankyou is verplicht om er alles te doen wat materieel mogelijk is, om ervoor te zorgen dat de Service 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is; Gebruikers erkennen uitdrukkelijk dat genoemde universele toegang onmogelijk is te garanderen. Zankyou is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid - in de meest ruime zin van het woord toegestaan door de wetgeving van toepassing - voor schade van iedere aard die kan ontstaan door gebrek aan beschikbaarheid of continuïteit van de werking van de Service, alsmede voor eventuele fouten in de toegang tot de verschillende pagina's op de website.

6. Zankyou behoudt het recht de Service te onderbreken in het geval van onderhoud of upgrade van de Service.

7. Zankyou behoudt het recht zaken van de Persoonlijke Pagina te verwijderen welke aanstootgevend worden gevonden of wanneer er redenen zijn om te twijfelen aan de legaliteit.

8. Zankyou is in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud van de persoonlijke bruiloft websites of bedrijfspagina´s. Zankyou is niet verplicht de inhoud op de Persoonlijke Pagina's te monitoren.

9. Behalve in de gevallen die uitdrukkelijk worden beschreven in het AV, is Zankyou niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit het gebrek aan nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid of die het gevolg zijn van fouten of weglatingen die kunnen lijden de informatie en diensten op de website of in de persoonlijke pagina's.

10. Zankyou is in geen enkel geval aansprakelijk voor, noch heeft zij verplichtingen naar de partners of familieleden van de gebruikers niet besproken in dit Contract.

ARTIKEL 7 - WET VAN TOEPASSING EN JURISDICTIE

Op de betrekkingen tussen verschillende partijen is uitsluitend het Spaanse recht van toepassing. Deze AV is gecontroleerd door en geïnterpreteerd overeenkomstig met de Spaanse wetgeving.

In het geval van moeilijkheden bij het toepassen van deze AV, stemmen de partijen in een oplossing te zoeken op vriendschappelijke basis voordat eventuele juridische stappen worden ondernomen. De oplossing van geschillen tussen partijen valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Madrid.

ARTIKEL 8 - DIVERSE BEPALINGEN

1. Indien één of meerdere clausules in deze AV op enig moment in zijn geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig verklaard worden, dan treft nietigheid of ongeldigheid alleen deze bepaling, of het gedeelte van de bepaling welke nietig danwel ongeldig verklaard is. Het overige in deze AV blijft volledig van toepassing, waarbij het nietige, dan wel ongeldige gedeelte, wordt uitgesloten.

2. Alle kennisgevingen, verzoeken, verzoeken en andere mededelingen die door de partijen met betrekking tot deze AV moeten worden gedaan worden beschouwd als geldig als ze via de post of e-mail worden ontvangen op het postadres / e-mail adres van de tegenpartij, of op een ander door beide partijen overeengekomen e-mail adres of postadres.

ARTIKEL 9 - PROMOTIES, AANBIEDINGEN EN KORTINGEN

1. Wanneer u klikt op ¨Aanbieding Downloaden¨ gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Zankyou.

2. Zankyou is niet verantwoordelijk voor eventuele aanpassingen aan de aanbieding tijdens de looptijd.

3. Wanneer de aanbieding verlopen is volgens de vermelde einddatum, dan is deze niet meer geldig.

4. De periode waarin de aanbieding geldig is wordt bepaald door het bedrijf waarvan de promotie afkomstig is.

5. U kunt alleen gebruik maken van de aanbieding als u bent geregistreerd op Zankyou.

6. Zankyou is niet verantwoordelijk voor onveroorloofd gebruik van de aanbieding door één van de betrokken partijen.

7. De voorwaarden van het gebruiken van de aanbieding zijn vastgesteld door het bedrijf waarvan de promotie afkomstig is.